Zákon o ochrane spotrebiteľa – spoznajte svoje práva!

Aj keď zákony sú písané pre ľudí, ich znenie je často neprehľadné. V tomto článku chcem zrhnúť to najdôležitejšie stručne v skratke. Spoznajte svoje práva, či už nakupujete v kamenných obchodoch alebo cez internet.

Pri ochrane spotrebiteľa sa jedná o Zákon č. 250/2007 Z. z. a Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ten bol ďalej novelizovaný Zákonom č. 250/2007 Z. z. a jeho aktuálne upravené znenie je najnovšie k 1.1.2019.

Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“) a označovanie výrobkov cenami. Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.

Kto je spotrebiteľ a čo spotrebiteľská zmluva?

Ako sme písali vyššie, zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa a označovanie výrobkov cenami. Vzťahuje sa na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - novinky roka

Zákon z 9. mája 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v tomto zákone, že spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho podnikania ani zamestnania. Spotrebiteľmi sme teda všetci, keď nakupujeme výrobky alebo služby a pritom nevystupujeme ako podnikatelia ani zamestnanci.

Spotrebiteľská zmluva je teda každá zmluva, bez ohľadu na svoju formu, ak ju uzatvára spotrebiteľ a dodávateľ. Spotrebiteľská zmluva tak vzniká v mnohých každodenných situáciách, a to nielen pri nákupe v obchode alebo cez internet, ale aj keď idete na kávu či do posilňovne, alebo využívate rôzne ďalšie služby. Každá zmluva musí mať najmenej dve zmluvné strany. V prípade spotrebiteľských zmlúv sú zmluvnými stranami spotrebitelia a dodávatelia. Vysvetlili sme si, kto je spotrebiteľ a teraz sa pozrieme na to, kto je dodávateľ.

Práva spotrebiteľa

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov.

Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má aj právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia. Skutočné náklady spojené s vyhotovením kópie znáša spotrebiteľ. Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Tiež má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov.

Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav, a to aj vtedy, ak takéto konanie porušiteľa poškodzuje záujmy spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov poškodených porušením spotrebiteľských práv, ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom. Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá.

Povinnosti predávajúceho

Práva spotrebiteľaZákon nás chráni aj skrz povinnosti, ktoré ukladá predajcovi. Vďaka tomu si môžeme byť o čosi istejší pri výbere alebo kúpe tovaru. Pri povinnostiach každého predajcu sa jedná o náležitosti ako je poskytnutie spotrebiteľovi informáciu o výrobku, poskytnúť návod v slovenskom jazyku, vystaviť doklad o zaplatení tovaru či predajca nesmie predávať tovar po uplynutí doby jeho spotreby.

Predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Je nutný predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely. Tiež predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny, správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb a zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

Ďalej musí dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje, zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie. Poslednou povinnosťou je poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

Predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upierať spotrebiteľovi práva, používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách

Nekalé obchodné praktiky

Nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania a agresívna obchodná praktika. Používanie nekalých obchodných praktík sa zakazuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebiteľa vrátane vymáhania pohľadávky vyplývajúcej zo spotrebiteľskej zmluvy.

Agresívna obchodná praktika

Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv, berú sa do úvahy:

  • jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,
  • použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,
  • zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa, na ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na produkt,
  • sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si spotrebiteľ želá vykonať práva podľa zmluvy vrátane práva vypovedať zmluvu alebo zmeniť produkt alebo predávajúceho,
  • hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.

Náležitosti odborného posúdenia

Odborné posúdenie musí obsahovať:

  • identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  • presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  • popis stavu výrobku,
  • výsledok posúdenia,
  • dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Pri nákupe si treba pamätať, že aj keď je cena možno niekedy viac ako lákavá, treba nakupovať len v overených obchodoch. To platí aj o samotnom tovare. Na našich stránkach preto vyberáme a odporúčame len overené produkty od známych a renomovaných výrobcov. Pre nákup odporúčame len autorizované obchody a predajcov, kde je záruka originálneho tovaru.